hemOm fröbergskaVillkorBlanketterKontaktStipendium

Villkor för ansökan av stipendium - gymnasiestudier i årskurs 2 och 3
hösten 2023

-Sökande som går på gymnasiet i årskurs 2 eller 3 på ett nationellt program skall under senaste läsåret i ha erhållit studiebidrag utan avbrott.
-  I senast samlat betygsdokument för gymnasieårskursen - eller för årskurs 3 slutbetyget - krävs -  att eleven har betyg C eller bättre på minst hälften av avslutade kurser.
-  För sökande som är under 18 år eller som är myndig och bor i föräldrahemmet får föräldrarnas sammanräknade inkomst ej överstiga brytpunkten för statlig beskattning, f n. 523 200 kronor (inkomståret 2021). Finns syskon under 16 år får 1/3 av prisbasbeloppet 47 400 ( per syskon läggas till nämnda inkomst.
- För sökande som är över 18 år och med eget boende får sökandens egen inkomst ej överstiga 2 prisbasbelopp fn. 94 800 kronor (år 2021)
- Förstagångssökande gymnasieelev får ej vara över 21 år.

- Sökande skall vara från* någon av följande församlingars geografiska områden, nämligen Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby eller Förlösa.

Osant intygande utesluter vidare möjligheter till erhållande av stipendium.
Studerande är skyldig att återbetala senast erhållet stipendium i det fall meddelande om avbruten studiegång ej lämnats till Stiftelsen. Då du skriver under ansökan så medgiver du samtidigt att vi får använda och lagra dina personuppgifter - i enlighet med GDPR.

Samtliga förutsättningar ovan måste vara uppfyllda för att ansökan skall behandlas.
Ny sökande skall till Stiftelsen inlämna följande handlingar:
1 Ansökan på fastställd blankett
2 Kopia på senaste årets slutskattsedel alternativt innevarande års preliminärskattsedel
3 Vidimerad kopia på senast samlat betygsdokument
4 Personbevis för stipendieansökan (beställs hos Skattemyndigheten)
5 Studieintyg på fastställd blankett, verifierad av lärare, handledare eller liknande.

Ansökan avslås om den inte är komplett med dokument enligt ovan eller inkommer för sent. Den ska vara inkommen till Fröbergska Stiftelsen senast det datum som står på sidan Stipendium på hemsidan!


Villkor för ansökan av stipendium
- universitets - & högskolestudier under år
2023

För erhållande av stipendium ur Fröbergska Stiftelsen i Kalmar gäller följande förutsättningar:

- Stipendium kan sökas tidigast efter avslutad gymnasieutbildning.

-  För högskolestudier skall 20 poäng (Bologna-anpassning) ha uppnåtts under den senaste terminen eller också skall intyg om fullgjord normalstudietakt kunna uppvisas. Intyget förutsätter godkända resultat.

-  För sökande som är under 18 år, eller som är myndig och bor i föräldrahemmet, får föräldrarnas sammanräknade inkomst ej överstiga brytpunkten för statlig beskattning,
f n. 523 200 kronor (inkomståret 2020)
Finns syskon under 16 år får 1/3 basbelopp per syskon läggas till nämnda inkomst.

-  För sökande som är över 18 år och med eget boende får sökandens egen inkomst ej överstiga 2 prisbasbelopp f. n. 94 800 kronor (år 2020)

- Förstagångssökande får ej vara över 28 år. Stipendium kan utgå längst t. o. m. den termin sökanden fyller 28 år.

- Sökande skall vara från någon av följande församlingar, nämligen Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby eller Förlösa.

Osant intygande utesluter vidare möjligheter till erhållande av stipendium. Studerande är skyldig att återbetala senast erhållet stipendium i det fall meddelande om avbruten studiegång ej lämnats till Stiftelsen. Då du skriver under ansökan så medgiver du samtidigt att vi får använda och lagra dina personuppgifter - i enlighet med GDPR.

Samtliga förutsättningar ovan måste vara uppfyllda för att ansökan skall behandlas.
Ny sökande skall till Stiftelsen inlämna följande handlingar:
1 Ansökan på fastställd blankett
2 Kopia på senaste årets slutskattsedel alternativt innevarande års preliminärskattsedel
3 Vidimerad kopia på senast samlat betygsdokument
4 Personbevis
5 Studieintyg på fastställd blankett, verifierad av lärare, handledare eller liknande.

Ansökan avslås om den inte är komplett med dokument enligt ovan eller inkommer för sent. Den ska vara inkommen till Fröbergska Stiftelsen senast det datum som står på sidan Stipendium på hemsidan!
**********************************************************************
**********************************************************************

  • "Vara från" ngn av uppräknade församlingar innebär att vara född där eller att vara inflyttad dit innan början i den obligatoriska skolans årskurs 1. Medlemsskap i Svenska kyrkan är INTE ett krav.

     Copyright © J2A Design 2010